Kuriame ateities mokyklą

 Šiandien dažnas kalba apie pokyčius ir reformas švietime. Švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“ šias idėjas bei veiklas ir praktiškai, ir teoriškai pristatė Lietuvos mokyklos. Parodoje dalyvavome ir mes, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos komanda. Diskusijos „Integracinis mokymas – kiekvieno mokinio mokymo(si) sėkmė“ dalyviai dalijosi integracinio mokymo teigiamais aspektais, pasidalijo gerąja tarpdalykinės integracijos ir ugdymo(si) individualizavimo patirtimi. Visi diskusi

jos dalyviai sutarė, kad siekiant padėti kiekvienam mokiniui atrasti asmeninę mokymo(si) sėkmę reikalingi pokyčiai ugdymo turinyje, ugdymo proceso organizavime, tuomet verta tikėtis, kad mokymas(is) palies kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Būtent mūsų mokyklos bendruomenei visada buvo labai svarbus kūrybiškumo ugdymas, nes „raktas į kūrybiškumą slypi paprastume, sąmoningume ir buvime savimi (jei tai tik būtų paprasta), kūrybiškumas nėra išskirtinė savybė, o kiekvieno asmens prigimtinė teisė“ (L. Devita).

Esame unikalūs, nes jau penktus metus vyksta kūrybinių integruotų pamokų ciklas „Pagauk sėkmę“. Tai nėra integracija dėl „mados“ ar būtinybės. Ši tarpdalykinė integracija yra tiek horizontali (per mokinių amžiaus grupes, ugdymo turinio dalykinių kompetencijų ugdymą), tiek vertikali (ugdymo turinio bendrųjų kompetencijų ugdymą). Ugdymo iššūkiai – integruoti tai, kas iš pažiūros neturi nieko bendra, tai yra bendri susitarimai dėl turinio planavimo, integruotų pamokų sesijų tvarkaraščio  bei mokinių grupių sudarymo iš įvairių kalbinių grupių, pamoka be skambučio, neįprasta mokymosi erdvė.  Vienos dienos sesijose dalyvauja vidutiniškai 15-20 mokytojų. Pamokos trukmė netradicinė  (3 sesijos po 75-90 min.), vadovaujamasi kitu, paprastai nesunkiai integruojamu užsiėmimų tvarkaraščiu. Sesijų ciklas  pradedamas 15 min. bendru mokinių susibūrimu, jo metu pasiskirstoma į mokymosi grupes po 10-12 mokinių. Turime refleksijų knygą, kurioje galima pamatyti mokinių įsivertinimą (atsiliepimus). Pamokų ciklas pasitarnavo ir individualios pažangos pa(si)matavimo prasme, nes dauguma mokinių patiria sėkmę: nėra galimybės ,,išsisukti“ nuo veiklos, patobulinamos dalykinės, ypač bendradarbiavimo, pažinimo,  socialinės, komunikavimo bei kūrybiškumo kompetencijos. Tokia integracija paskatino ieškoti kitokio pobūdžio dalykų jungimo ir mokinių krūvio mažinimo būdų ugdymo procese: todėl IT 7-8 klasėse mokoma tik per dalykinę integraciją, į lietuvių kalbos turinį integruojamas teatras. Kita integracijos galimybė – projektinės veiklos užsiėmimai – populiarūs integraciniai dalykai tarp mokinių (pavyzdžiui, programa DOFE, kt.) arba  edukacinės išvykos (mokykla „be sienų“).

Ačiū Pagirių gimnazijos vadovų ir mokytojų atstovų komandai, kuri padėjo įgyvendinti idėjas, pasidalijo įžvalgomis parodoje: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas J. Surudai, mokytojoms S. Čerkienei, J. Dudutienei, I. Babinskai, O. Gerasimovič, M. Gintautei, J. Kivarienei, L. Kondrotaitei, J. Bujel; taip pat dėkojame S. Skliausčiui, E. Tamoševičiui, I. Kurklietienei, Z. Pluščiauskaitei, autobuso vairuotojui I. Ponamariovui už pagalbą. Pristatymo plakatų kokybę garantavo  UAB Kreivės kolektyvas ir iniciatyvieji tėveliai M. ir M. Bacevičiai.

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui                 Gražina Rudienė