Mokytojų metodinė praktinė konferencija  „Šiuolaikiniai mokinius motyvuojantys mokymo(si) formatai“

Stoviu prie mokyklos durų slenksčio…
Stoviu susikaupęs, neramus…
Būsena, lyg pirmokėlio to, bedančio,-
Mums abiems svarbu, kas šiemet bus
„Profiliuotas“ jau išėjo..,
„Kompetencija“ dar viešpataus?!
Kokį modelį ir kokį greitį
„Bendrosios programos“ pasigaus?

Šis Kauno rajono mokytojų metodinėje konferencijoje nuskambėjęs eilėraštis, kurį Pagirių gimnazijos mokytojams perskaitė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Rudienė, vaizdžiai rodo šiuolaikinės mokyklos realijas. Norėdami būti šiuolaikiškais mokytojais, sugebančiais kelti sau ir mokiniams vis naujus iššūkius, motyvuoti mokinius, kelti mokytojo prestižą visuomenėje, turime nuolat tobulinti savo profesines kompetencijas.


Vilniaus r. Pagirių gimnazija atvira, besimokanti organizacija, turinti didelį intelektualinį potencialą. Kasmet gimnazijoje organizuojamų mokytojų konferencijų metu turime galimybę pasidalinti savo patirtimi ir mokytis iš savo kolegų. Kiekvienais metais diskutuojant gimnazijos Metodinėje taryboje pasirenkama aktuali mokytojams tobulinimosi tema. Šiais metais tai „Šiuolaikiniai mokinius motyvuojantys mokymo(si) formatai“. 
Konferencijos pirmoje dalyje savo patirtį pristatė viešnia iš Vilniaus Užupio gimnazijos, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Motiejūnienė, kuri kalbėjo apie projektinių kūrybinių darbų rengimą. Klausimas labai aktualus Pagirių gimnazijos mokytojams, kadangi ir mūsų gimnazijoje bus įteisintas mokinių kūrybinių tiriamųjų darbų rengimas gimnazinėse klasėse. Metodinėje taryboje jau vyko mokinių kūrybinių tiriamųjų darbų aprašo aptarimas ir nutarta pardėti pilotinius darbus nuo kitų mokslo metų. V. Motiejūnienė pasidalino patarimais ir pastebėjimais dėl kūrybinių darbų rengimo tvarkos, darbo eigos, darbų pristatymo formų, pateikė mokinių darbų pavyzdžius.
Antroje konferencijos dalyje vyko kūrybinės dirbtuvės, kur kolegialaus bendravimo metu mokytojai turėjo galimybę pasidalinti savo sėkmės istorijomis. Darbas vyko šešiose grupėse. I grupės tema „Mokymosi aplinkos paveikumas mokymui(si)“. Grupės darbą moderavo istorijos mokytoja metodininkė M. Gintautė ir geografijos vyresnioji mokytoja N. Šerpytienė. II grupės „Tyrinėjimo metodai gamtamoksliniame ugdyme“ vadovė biologijos vyresnioji mokytoja A. Burinskaja pristatė pradinio ugdymo mokytojams naujai gautų priemonių gamtamoksliniam ugdymui panaudojimo galimybes. III grupės „Raiškos būdų įvairovė ugdyme“ darbą moderavo teatro mokytojas metodininkas V. Fijalkauskas. IV grupėje „Vertinimo formų įtaka, skatinant mokinių mokymosi motyvaciją“ savo patirtį pristatė muzikos vyresnioji mokytoja O. Selezniova. Apie diferencijavimo ir individualizavimo svarbą kalbėjo matematikos mokytoja metodininkė L. Kondrataitė ir specialioji pedagogė metodininkė J. Valterė V grupėje, kurios tema  buvo „Kitokių“ (įvairių) mokinių ugdymo ypatumai. VI grupės „Fizinio aktyvumo įtaka mokinių motyvacijai ir jų mokymosi pažangai“ vadovė fizinio ugdymo mokytoja ekspertė R. Leganovič ne tik kalbėjo apie fizinio aktyvumo svarbą, bet leido mokytojams patiems pajusti kaip fiziniai pratimai atpalaiduoja po sėdėjimo suoluose ir nuteikia tolesniam darbui.
Konferencijos metu gimnazijos fojė vyko mokytojų metodinių darbų paroda. Parodoje pristatyti metodiniai darbai tik patvirtino nuostatą, kad mokinių kūrybinių tiriamųjų  darbų įteisinimas gimnazijoje nėra misija neįmanoma, o tik formalumas.
Dėkojame visiems mokytojams, prisidėjusiems prie šios konferencijos organizavimo. Konferencijos dalyviai į salę refleksijai grįžo su šypsenomis veiduose,  o tai įrodo, kad veiklos buvo įdomios, prasmingos ir naudingos.