Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta pradinio ugdymo mokytoja Vida Krivelienė.
Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina gimnazijoje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Asmenys (duomenų subjektai) visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į Vilniaus r. Pagirių gimnazijos  duomenų apsaugos pareigūną  –  Vidą Krivelienę tel. (8 5) 2605 546, el. paštu vidakriveliene@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės Įsakymas

Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Duomenų-subjektų-teisių-įgyvendinimo-tvarka

Mūsų-interneto-svetainėje-naudojami-slapukai

Vaizdo-duomenų-tvarkymo-taisyklės

Privatumo politika