Specialiosios pedagogės

REKOMENDACIJOS įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo lavinimo mokyklose

Foneminės klausos lavinimas. Žodžio garsinė analizė.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) galimybės

Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas

Vaikų autizmas

IT taikymas specialiojo pedagogo ir logopedo darbe 

Daugiakalbė aplinka

Muzikos ir dailės poveikis iveikiant SUP Daugiakalbė aplinka

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje tvarkos aprašas

Specialioji pedagogė – logopedė Justina Valterė

El. paštas –  justinavaltere@gmail.com

 

Specialusis  pedagogas: 

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko bendradarbiaudamas su mokytojais dalykininkais, SUP mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;

 Logopedė lenkų ugdomaja  kalba – Olgą Gerasimovič

Logopedas:

 • Gerina kalbos ir komunikacijos trūkumų turinčių mokinių  mokymosi kokybę;
 • Koreguoja ir kompensuoja kalbos ir komunikacijos trūkumus;
 • Teikia mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijų trūkumų, kvalifikuotą logopedinę pagalbą;
 • Parenka optimalius kalbos ugdymo  metodus;
 • Bendradarbiauja su mokytojais dalykininkais, tėvais (globėjais).

Specialiosios pedagogės – logopedės Justinos Valterės darbo laikas:

Savaitės diena Netiesioginis darbas su mokiniais Pietų pertrauka Tiesioginis darbas su mokiniais Bendra darbo trukmė
Pirmadienis 8.00-9.30   11.00-11.30 9.30-15.00 7 valandos
Antradienis 8.00-9.30   11.00-11.30 9.30-15.30 7 val. 30 min.
Trečiadienis 8.00-9.30   11.00-11.30 9.30-15.00 7 valandos
Ketvirtadienis 8.00-9.30   11.00-11.30 9.30-15.30 7 val. 30 min.
Penktadienis 8.00-9.30   11.00-11.30 9.30-13.30 5 val. 30 min.
Iš viso 7 val. 30 min   27 val.  34 val. 30 min.

 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas organizuojamas ir vykdomas pagal mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašą (ŠMM ministro įsakymas 2011 m. rugsėjo 30 d., Nr. V-1795) ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2015-09-23 įsakymu Nr. V-212:
  • mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomi pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo bei  individualizuotas  pagrindinio ugdymo  programas;
  • dalykų Bendrąsias programas pritaiko ar individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir galias, konsultuojamas specialiojo pedagogo ar logopedo, Vaiko gerovės komisijos narių, įvertina pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų rekomendacijas.
  • Vertindami specialiųjų poreikių mokinių pažangą ir pasiekimus mokytojai vadovaujasi Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. (2 priedas).
  • fiksuodami specialiųjų poreikių mokinių asmeninę pažangą mokytojai vadovaujasi Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017-08-31 įsakymu Nr. V- 264. (3 priedas);
 2. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per pamokas ir ne pamokų metu (atskiras tvarkaraštis), išskyrus logopedines pratybas, kurios atliekamos ne pamokų metu, o mokiniams patogiu laiku.

Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinių nežymų intelekto sutrikimą, mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, klasės paskirtį