Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, suburianti moksleivių, jų tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausioms užduotims įgyvendinti.

Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, gimnazijos nuostatais.

Gimnazijos tarybos darbo pagrindinės kryptys ir turinys:

 • remia savivaldos vystymo procesus, reformuotos gimnazijos reikalavimus;
 • gina moksleivių ir mokytojų teises inicijuojant mokinio pareigų vykdymą;
 • plečia gimnazijos, moksleivių tėvų ir visuomenės ryšius;
 • svarsto gimnazijos paramos fondo panaudojimą, prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;
 • sprendžia moksleivių skatinimo bei nuobaudų skyrimo klausimus (pedagogų tarybos teikimu);
 • nustato ugdymo organizavimo tvarką, gimnazijos veiklos prioritetus, teikia pasiūlymus popamokinei veiklai tobulinti;
 • dalyvauja kuriant, tvirtinant gimnazijos veiklos metinį planą bei prisideda prie jo įgyvendinimo ir kontrolės;
 • stiprina ir plečia gimnazijos ryšius su kitomis mokyklomis bei kitomis LR valstybinėmis ir švietimo organizacijomis;
 • užmezga ir plečia kultūrinius, sporto, jaunimo ryšius su visomis Lietuvos Respublikos tautinėmis grupėmis bei užsienio organizacijomis, bendrijomis.

Gimnazijos tarybos darbo organizavimas:

 • gimnazijos taryba slaptu balsavimu renkama trejiems metams (kasmet vietoj išvykusių išrenkami nauji nariai);
 • į gimnazijos tarybą mokytojai renkami pedagogų tarybos posėdyje, tėvai – tėvų aktyvo susirinkime, o moksleiviai – mokinių tarybos susirinkime;
 • gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 pedagogai, 5 moksleiviai ir 5 tėvai;
 • einamiesiems reikalams spręsti taryba visų tarybos narių slaptu balsavimu išsirenka pirmininką ir sekretorę;
 • gimnazijos taryba renkasi kas tris mėnesius (esant būtinumui ir dažniau);
 • tarybos sprendimai laikomi teisėtais, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau 2/3 narių (esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą priima gimnazijos tarybos pirmininkas).

2019-2020 m. m. gimnazijos tarybos sudėtis

 

 Mokytojai: G. Rusilienė, I. Babinska, R. Korotkovienė, D. Golnis, L. Labžentienė

Tėvai: A. Daškevičienė, N. Giedraitis, A. Slavinskienė, G.  Stepanova, A. Virganavičius.

Mokiniai: Š. Šibirkštis, I. Karpičiūtė, E. Marcinkevičiūtė, T. Antropikas, G. Čemerys.

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Giedrė Rusilienė.

Gimnazijos tarybos sekretorė – Danuta Golnis.

Gimnazijos veiklos prioritetai ir uždaviniai 2018 m. 

 • Sustiprinti bendruomenės narių veikimą kartu ugdant tapatumą ir pilietiškumą.
 • Užtikrinti efektyvų prevencinių priemonių veikimą stiprinant vaiko gerovę ir saugumą.
 • Bendradarbiauti su tėvais, juos įtraukti į vaikų asmeninės pažangos stebėjimą.

 Gimnazijos veiklos planas 2018 m. 

 • GT plano sudarymas.
 • Tėvų įtraukimas į vaikų asmeninės pažangos stebėjimą.
 • Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtų renginių inicijavimas, rengimas.
 • OLWEUS prevencinės veiklos 2017 m. aptarimas.
 • Dalyvavimas projektuose ir jų inicijavimas.
 • Švenčių bendruomenei inicijavimas ir rengimas.
 • Ugdymo plano projekto svarstymas. Nepamokinio ugdymo organizavimo galimybės ir realijos gimnazijoje.
 • Gimnazijos tarybos atnaujinimas: naujų gimnazijos tarybos narių rinkimai.
 • Brandos egzaminai 2018 m.m. Gimtosios (lenkų) kalbos egzamino statuso svarstymas.
 • Gimnazijos ūkinės finansinės veiklos aptarimas ir naujų finansinių metų sąmatos numatymas.
 • Prioritetinių gimnazijos darbo krypčių svarstymas.
 • Gimnazijos tarybos veiklos 2018 m. analizė ir 2019 m. veiklos perspektyva bei plano sudarymas.