Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir bendruomenės atstovus

Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi LR įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, gimnazijos nuostatais bei gimnazijos tarybos nuostatais.

Gimnazijos tarybos darbo pagrindinės kryptys ir turinys:

 • teikia pasiūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, aptaria kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • svarsto ir vertina Gimnazijos direktoriaus teikiamą metinę veiklos ataskaitą.Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą įvertinusi nepatenkinamai, kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir prašo jos įvertinti švietimo įstaigos vadovo darbą;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
 • teikia pasiūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupių darbo laiko, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
 • Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

Gimnazijos tarybos darbo organizavimas:

 • gimnazijos tarybą sudaro 16 narių: 5 mokinių tėvai (rūpintojai, globėjai), 5 mokytojai bei 5 mokiniai ir 1 vietos bendruomenės atstovas.
 • į gimnazijos tarybą tėvai (rūpintojai, globėjai) deleguojami Iniciatyvių tėvų (rūpintojų, globėjų) grupės susirinkimo sprendimu, mokytojai – mokytojų tarybos, mokiniai – mokinių tarybos sprendimu.
 • gimnazijos taryba renkama trejiems metams. Dėl objektyvių priežasčių sumažėjus narių skaičiui, gimnazijos taryba papildoma iki visos sudėties.
 • gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu gimnazijos tarybos posėdyje (pirmininku negali būti mokinys ir gimnazijos direktorius). Atviru balsavimu išrenkamas pavaduotojas, slaptu balsavimu išrenkamas sekretorius.
 • tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, priima sprendimą gimnazijos tarybos pirmininkas. Gimnazijos direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Gimnazijos tarybos nariai 2021-2022 m.m

Mokytojai:

Giedrė Rusilienė – GT pirmininkė

Irena Babinska – GT sekretorė

Tedas Laurinaitis

Rita Korotkovienė

Vilma Bosakienė

Tėveliai (globėjai, rūpintojai):

Audrius Virganavičius

Vytautas Vyskupaitis

Tomas Ruzgys

Justina Mickutė – Žilinskė

Agnė Marčiukaitienė  

Mokiniai:

Tomas Antropikas

Gabriela Čemerys

Karolina Aksionova

Liudas Darasevičius

Urtė Klebauskaitė

Bendruomenės atstovas:

Liudas Kaškonas

 2022 m. gimnazijos tarybos veiklos prioritetai ir uždaviniai:

Bendradarbiavimo su bendruomenės nariais stiprinimas.

Skatinti  dialogą tarp gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų  priimant svarbius sprendimus.

Įtraukiojo ugdymo metodų sklaida.

Stiprinti gimnazijos aplinkų bendrakūrą.

2022 m. gimnazijos tarybos planas

GT plano sudarymas.

Mokinio, mokytojo, tėvų dialogas, (įsi)vertinant ugdytinių sėkmes ir nesėkmes pamokoje ir nepamokinėje  veikloje.

Lietuvos valstybingumui minėti skirtų renginių inicijavimas, rengimas.

Dalyvavimas projektuose, integruotose dienose ir jų inicijavimas.

Švenčių bendruomenei inicijavimas ir rengimas.

Socialinių partnerių paieška, tėvų paramos skatinimas.

OLWEUS patyčių prevencinės programos veiklos 2021 m. aptarimas.

Gimnazijos tarybos atnaujinimas: naujų gimnazijos tarybos narių rinkimai.

Brandos egzaminai 2023 m.m. Gimtosios (lenkų) kalbos egzamino statuso svarstymas.

Gimnazijos ūkinės finansinės veiklos aptarimas ir naujų finansinių metų sąmatos numatymas.

Prioritetinių gimnazijos darbo krypčių,  svarstymas.

Gimnazijos tarybos  veiklos 2022 m. analizė ir 2023 m. veiklos perspektyva.