Korupcijos prevencija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos  įstatymo III skyriaus „Personalo patikimumo užtikrinimas“ 17 straipsnio (Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti  arba einantį pareigas, pateikimo tvarka) 5 dalimi (asmuo laikinai skiriamas į šios dalies 1-4 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. 4-01-4684 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“.
Pareigybės, į kurias prieš skirdama asmenį, gimnazija pateiks rašytinį prašymą specialiųjų  tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį t.y.: direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams.


 
Pateikti pranešimą apie korupciją | STT  

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (e-tar.lt) 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537