Vaiko gerovės komisija

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

OLWEUS PROGRAMOS UŽTIKRINIMO (OPKUS) PLANAS 2020-2021 M.M.

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Rita Korotkovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

sekretorė – Gražina Stepanova, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;

nariai:

Giedrė Rusilienė, klasių vadovų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Aušrinė Slavinskienė, socialinė pedagogė metodininkė;

Deivilė Čiuplienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Justina Valterė, specialioji pedagogė metodininkė;

Violeta Sučalkinienė, psichologė;

Danuta Ustilo, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.

Vaiko gerovės komisija:

  • nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją, gimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti mokinius į gimnaziją ir sėkmingai mokytis;
  • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą;
  • spręsdama konkretaus mokinio problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų), mokinio, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
  • analizuoja mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas ir teikia siūlymus mokytojams dėl šių santykių gerinimo;
  • atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • siūlo tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Vaiko raidos centre;
  • teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimai.

 

Naudingos nuorodos:

www.vaikulinija.lt – emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu

www.jaunimolinija.lt – viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir elektroniniais laiškais tarnyba

 

www.tevulinija.lt – konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 900 12

www.bepatyciu.lt

www.pvc.ltParamos vaikams centras

www.pagalbavaikams.lt

www.savanoriaujam.lt

ntakd.lt – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas