Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai koordinatorės Alinos Burinskajos

Darbo graifkas

Savaitės diena Etatinis darbo laikas Nekontaktinės valandos Konsultavimo valandos
Pirmadienis 8.15-9.15             13.20-14.10 8.15-9.15         13.20-14.10
Antradienis 8.15-11.05             13.20-14.10 8.15-9.15         13.20-14.10 9.30-11.05
Trečiadienis 8.15-11.05             15.05-16.10 9.20-10.10 8.15-9.15        10.20-11.05       15.05-16.10
Ketvirtadienis
Penktadienis 11.05-12.00 11.05-12.00
Iš viso 11 4 7

Tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Gimnazijoje siekiama, kad gimnazistams būtų teikiamos kokybiškos ugdymo karjerai paslaugos, kurios skatintų mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei užtikrintų konkurencingumą darbo rinkoje.

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖS GRUPĖS TIKSLAS:

Koordinuoti ugdymo karjerai veiklą gimnazijoje bei padėti gimnazistams ugdytis karjeros

kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.

UŽDAVINIAI:

  • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybes savybes, interesus, gabumus.

  • plėtoti darbo pasaulio ir profesijų įvairovės supratimą.

  • skatinti gebėjimus sieti mokymosi mokykloje rezultatus su busimais karjeros pasirinkimais.

Siekiama, kad mokiniai:

• pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

• rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;

• vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

KARJEROS KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS

Teikti kokybiškas ir prieinamas ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas ir priemones mokiniams. Konsultuoti mokinius ir mokinių tėvus karjeros klausimais; kartu su karjeros konsultantu vesti karjeros užsiėmimus; organizuoti profesinio veiklinimo renginius mokyklos mastu; teikti karjeros plėtojimui reikalingą informaciją mokiniams.

Koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą mokykloje – sudaryti ir vykdyti metinį karjeros paslaugų teikimo planą, koordinuoti šio plano įgyvendinimą; organizuoti darbus ir procesus su kitais mokytojais ir su karjeros paslaugomis susijusiais specialistais padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir teikti kitas karjeros paslaugas.

Koordinuoti ir vykdyti karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje.

UGDYMO KARJERAI KOORDINATORIUS

Mokiniams padeda:

• Išsiaiškinti karjeros žingsnius.

• Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.

• Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.

• Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.

• Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.

• Susidaryti individualų ugdymosi planą.

• Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

• Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus I, II klasę.

• Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.

• Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

• Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

• Siūlo klasės valandėlių temas.

• Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.

• Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.

• Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

• Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.

• Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

info

Naudingos nuorodos:

https://tavo-karjera.jimdosite.com

http://www.aikos.smm.lt

http://www.nec.lt

http://www.ldb.lt

http://www.euroguidance.lt

http://www.kurstoti.lt

http://www.studijos.lt

http://www.lamabpo.lt

http://www.vsf.lt

http://www.skvc.lt

http://www.skvc.lt

http://www.tinklas.lt

http://www.balticstudent.lt

http://www.studinfo.lt

TESTAI

PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS

testai

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas: http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius:http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė:

http://mukis.lt/lt/pradzia.html

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

http://www.egzaminai.lt/naujienos/

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba